Algemene voorwaarden

Bredaasch Hockey Festival 2018

BH & BC Breda , Burgemeester de Manlaan 26,4837 BN Breda

Bredaasch Hockeyfestival Commissie 2019 (hierna te noemen ‘de organisatie’)

1. Teams die niet akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden zullen door de organisatie worden geweigerd en de toegang tot het hockeytoernooi worden ontzegd.
2. Inschrijvingen worden pas als definitief beschouwd wanneer ook de betaling van het inschrijfgeld volledig is voldaan. Wij hanteren een vroegboekkorting van 30,- per team indien de toernooikosten vóór 1 april 2019 zijn ontvangen. De toernooikosten zullen uiterlijk op 1 mei 2019 op de rekening van Stichting BHF zijn ontvangen, teams die hun inschrijving op deze datum nog niet bevestigd hebben dmv betaling zullen op de reservelijst worden geplaatst. Hierna zal het “first pay, first serve” principe worden toegepast. (NL32RABO0188988459, Rabobank Breda tnv Stichting BHF) De organisatie behoudt zich het recht voor om teams te weigeren voor inschrijving. Initieel is BHF een hockeytoernooi, hierbij zal gestreefd worden naar een zo hoog mogelijke hockeydichtheid in de samenstelling van het deelnemersveld.
3. Wanneer niet tijdig aan de financiële verplichtingen is voldaan, kan deelname aan het toernooi worden geweigerd.
4. Inschrijving van halve (1/2) teams zullen definitief bevestigd worden wanneer koppeling mogelijk is met een ander ingeschreven half team. Een koppel team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 personen.
5. Na inschrijving is er maar één manier om extra personen bij te boeken. Dit doe je door een mail te sturen naar inschrijvingen@hockeyfestival.nl met daarin de naam van je team en de naam van de persoon in kwestie. Tevens dient het extra inschrijfgeld direct betaald te worden. Extra deelnemers aan- en afmelden kan tot 2 weken voor het toernooi (minimaal 12 deelnemers per heel team). Afmelden van een volledig team kan tot 6 weken voor het toernooi, hierna is geen restitutie mogelijk.
6. Alle deelnemers dienen zich bij aanmelding op het toernooi te legitimeren en 18 jaar of ouder te zijn. Inschrijfformulier wordt geacht naar waarheid te zijn ingevuld en ondertekend.
7. Gedurende het toernooi dient een ieder zich te houden aan de aanwijzingen van de beveiligingsdienst, EHBO en de organisatie.
8. Het zich bevinden op het sportcomplex Breda gedurende het toernooi geschiedt op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen van de deelnemers of bezoekers. Evenmin is zij aansprakelijk voor blessures of verwondingen die opgelopen worden tijdens het toernooi.
9. Personen en teams die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de beveiligingsdienst in overleg met de organisatie van het terrein verwijderd en verdere deelname aan het toernooi ontzegd.
10. Personen die schade aanrichten gedurende het toernooi zullen door de organisatie aansprakelijk gesteld worden. BH&BC BREDA zal de schade verhalen op de persoon.
11. Mensen die zich op het toernooiterrein bevinden en niet in het bezit zijn van een geldig toernooi- of feestbandje kunnen van het terrein verwijderd worden. De minimale leeftijd om deel te nemen aan BHF is 18 jaar, hierop wordt gecontroleerd bij binnenkomst en gedurende het toernooi. Deelnemers jonger dan 18 zullen geweigerd worden bij de poort.
12. Meegebrachte caravans, campers en vrachtwagens worden niet toegelaten op het terrein van BH&BC Breda en zullen worden geweigerd door de organisatie. Er mag alleen gekampeerd worden in tenten op de daartoe aangegeven plaatsen.
13. (Meegebrachte) geluidsinstallaties, in welke vorm dan ook, zijn gedurende het evenement niet toegestaan. Deze worden door de organisatie ingenomen en zijn na afloop van het toernooi af te halen bij de organisatie.
14. Bij annulering van het toernooi buiten de schuld van de organisatie om, zal het inschrijfgeld niet worden terugbetaald.
15. De organisatie heeft het recht om bij binnenkomst te controleren op zelf meegebrachte drank. Het is niet toegestaan zelf alcoholhoudende drank mee te nemen op het terrein van BH&BCBreda . Meegebrachte dranken zullen worden ingenomen door en zijn na afloop van het toernooi af te halen bij de organisatie.
16. Het gebruiken, in bezit hebben, verstrekken en/of handelen in zowel soft- als harddrugs is op het gehele sportcomplex Breda en in het Clubhuis ten strengste verboden. Bij overtreding zal de organisatie in geval van soft- en hard-drugs deze deelnemer van het complex verwijderen en verdere deelneming aan het toernooi ontzeggen. In geval van hard drugs zal ook de politie ingeschakeld worden.
17. Bij verdenking van drugsbezit en/of gebruik, houdt de organisatie zich het recht voor om tenten te controleren en de desbetreffende persoon te fouilleren, in het bijzijn van bestuur of bewaking.
18. Open vuren en barbecues zijn absoluut verboden. Op strategische punten staan mede voor uw veiligheid bluscontainers opgesteld. Deze zijn alleen te gebruiken bij brand. Bij misbruik van de blusbakken wordt de misbruiker verwijderd van het terrein en wordt de geleden schade op diegene verhaald.
19. Auto’s kunnen geparkeerd worden op het parkeerterrein van BH&BC Breda. Auto’s geparkeerd langs de weg lopen de kans om bekeurd te worden. Fietsen mogen uitsluitend op de aangegeven plek(ken) worden geplaatst, dit in verband met de vrije doorgang voor brandweer en ambulance.
20. Bij twijfel of in gevallen waarin niet is voorzien in deze Algemene Voorwaarden, beslist de organisatie.